Endodoncja w praktyce wydanie nr 1/2013
Endodoncja w praktyce wydanie nr 1/2013

W wydaniu polecamy zapoznanie się z artykułem na temat zakażenia odogniskowego związanego z zębem leczonym endodontycznie. Ponadto artykuł oparty na badaniach naukowych, dotyczący protokołu płukania kanałów korzeniowych oraz ząb po leczeniu endodontycznym jako potancjalne źródło zapalenia odogniskowego.

TEMATY WYDANIA

Powikłania w leczeniu endodontycznym na podstawie opisu przypadku

W pracy przedstawiono przypadek powtórnego leczenia kanałowego pierwszego trzonowego zęba żuchwy. Badanie radiologiczne przed leczeniem wykazało niedostateczne wypełnienie systemu kanałowego, złamany instrument endodontyczny oraz perforację korzenia. W związku z długim czasem wiązania cementu przeznaczonego do zamykania perforacji leczenie przeprowadzono dwuetapowo. Podczas pierwszej wizyty usunięto złamany instrument, opracowano perforację i system kanałów korzeniowych, a następnie szczelnie je wypełniono. W drugim etapie, po kontroli wiązania cementu zaopatrującego perforację, dopełniono kanał gutaperką, a ząb odbudowano materiałem złożonym.

Ząb po leczeniu endodontycznym jako potencjalne źródło zakażenia odogniskowego. Algorytm postępowania

Teoria schorzenia odogniskowego jest tematem polemiki w środowisku naukowym od wielu lat i dowodem braku ujednoliconych poglądów na ten temat. Znaczącą rolę w tym względzie odgrywają ogniska zębopochodne, a szczególnie zęby martwe po prawidłowo przeprowadzonym, często kosztochłonnym leczeniu endodontycznym. Nawet resekcja wierzchołka korzenia zęba, podczas której usuwane jest główne źródło zakażenia (delta korzeniowa), nie zabezpiecza pacjenta pod kątem infekcji ogólnoustrojowej z przyczyn zębowych. Celem niniejszej pracy jest próba opracowania na podstawie bazy piśmienniczej algorytmów postępowania w odniesieniu do zębów martwych po prawidłowo przeprowadzonym leczeniu endodontycznym.

Współczesne poglądy na postępowanie w przypadku zespołu endo-perio – klasyfi kacja, leczenie

W pracy na podstawie piśmiennictwa zaprezentowano: wpływ chorób miazgi zęba na przyzębie, oddziaływanie chorób przyzębia na miazgę, klasyfi kację i następstwa problemów endodontyczno-periodontologicznych oraz zasady ich prawidłowego rozpoznawania i leczenia.

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji – po pierwsze: terminologia

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji jest niezbędna na wszystkich etapach leczenia kanałowego. Wydaje się, że odpowiedź na pytanie, z jakich właściwie zdjęć korzystamy w endodoncji, jest bardzo prosta, ale z analizy piśmiennictwa krajowego wynika, że lekarze posługują się szeregiem terminów do określania zdjęć rentgenowskich, które nie zawsze są prawidłowe, a czasami wręcz mylące. Dlatego też celem niniejszej pracy jest omówienie terminologii radiologicznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęstsze usterki w tym zakresie. Niniejsze omówienie może być pomocne w uporządkowaniu terminologii

Leczenie endodontyczne u kobiet w ciąży

Opieka medyczna nad kobietą ciężarną ma charakter interdyscyplinarny. Istotnym jej elementem jest opieka stomatologiczna, a podjęte w czasie ciąży leczenie stomatologiczne powinno być obarczone jak najmniejszym ryzykiem, zarówno dla matki, jak i płodu.

Specyfi ka i trudności leczenia endodontycznego u pacjentów w podeszłym wieku – metody postępowania

W pracy omówiono charakterystykę zmian zachodzących w tkankach zęba u starszych pacjentów oraz problemy diagnostyczne i lecznicze tej grupy. Zmiany zachodzące w kompleksie miazgowo-zębinowym mają charakter postępujący i są przyczyną trudności diagnostyczno-terapeutycznych. Obniżona reaktywność miazgi, spadek jej zdolności regeneracyjnych, zmniejszenie światła komory i kanałów, a także zwiększona ilość zwapnień i zębiniaków – to częste przyczyny powikłań i niepowodzeń w leczeniu. Dlatego ważne jest zapoznanie się ze zmianami fi zjologicznymi, jak i patologicznymi, a także poznanie metod postępowania w przypadku leczenia endodontycznego pacjentów w podeszłym wieku.

Przepełnienie kanału korzeniowego – niepowodzenie czy kompromis?

Szczelne wypełnienie kanału korzeniowego stanowi istotny czynnik wpływający na powodzenie leczenia endodontycznego. Do chwili obecnej nie określono jednoznacznych standardów pozwalających na obiektywną ocenę jakości wypełnienia przestrzeni kanałowych. Bez względu na metodę obturacji kanałowej leczenie kanałowe powinno prowadzić do hermetycznego zamknięcia wewnętrznych jam kanałowych w celu ochrony tkanek okołowierzchołkowych przed reinfekcją bakteryjną.

Protokół płukania kanałów korzeniowych w aspekcie klinicznym

Niniejsza praca stanowi przegląd piśmiennictwa z zakresu zagadnień związanych z wpływem roztworów do płukania kanałów korzeniowych na zębinę kanałową oraz oddziaływanie z materiałami do wypełniania kanałów korzeniowych. Płyny stosowane w endodoncji są istotnym czynnikiem modulującym ostateczny efekt leczenia endodontycznego. Wiedza na temat mechanizmów działania i interakcji środków płuczących jest kluczowa do opracowania optymalnego protokołu płukania kanałów korzeniowych.

Powikłania leczenia endodontycznego leczone w gabinetach chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

Stały rozwój endodoncji pozwala zachować zęby własne pacjenta, które kiedyś były kwalifi kowane do ekstrakcji. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych urządzeń diagnostycznych i leczniczych, w tym mikroskopu i rozpowszechnieniu radiowizjografi i, rozszerzyły się znacznie wskazania do leczenia endodontycznego zębów, nie eliminując jednak możliwości występowania powikłań. Celem pracy jest przedstawienie powikłań występujących po leczeniu endodontycznym, które odsyłane są najczęściej do gabinetów chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Szczegółowa analiza każdego z cytowanych w piśmiennictwie powikłań z prześledzeniem błędów popełnionych na etapie diagnostyki i leczenia może pozwolić wytyczyć algorytm postępowania w leczeniu endodontycznym i być może pozwoli ich w przyszłości uniknąć. Znajomość powikłań występujących po leczeniu endodontycznym pozwoli lekarzom zachować większą ostrożność w doborze pacjentów z analizą wskazań i przeciwwskazań oraz subtelną, a zarazem skutecznie przeprowadzoną procedurą leczniczą.

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij